Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel
Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een
bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als
koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken,
zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
Definities
Sweetmeringue: gevestigd te Borgercompagnie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer
54194393 handelend onder de naam Cakewish.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met
Sweetmeringue en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Sweetmeringue en Klant, van welke overeenkomst de
Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Sweet meringue zijn de Algemene Voorwaarden van
toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Sweet meringue slechts bindend, indien en voor zover deze door Sweet meringue uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

1.4.
Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van Sweet meringue afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw
en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sweet meringue kan echter niet
garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie
op de Website en in andere van Sweet meringue afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. Sweet meringue kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van
beeldschermkwaliteit.
Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Sweet meringue
en het voldoen aan de daarbij door Sweet meringue gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sweet meringue onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste
gegevens zijn verstrekt, heeft Sweet meringue het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste
gegevens zijn ontvangen.
3.4. Sweet meringue kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen
kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
Overeenkomst. Indien Sweet meringue op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet
aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
Artikel 4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de
account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie
kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.
4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Sweet meringue is
niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich
aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt
onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij
zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Sweet meringue daarvan in kennis te stellen, zodat Sweet meringue
gepaste maatregelen kan nemen.
Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door Sweet meringue is ontvangen, stuurt Sweet meringue de producten met inachtneming van het
in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. Sweet meringue is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit
de Overeenkomst.
5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze
levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen
levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd
worden.
5.4. Indien Sweet meringue de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan
in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. Sweet meringue raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen
bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het
deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over
op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. Sweet meringue is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde
product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te
ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Sweet meringue binnen 14 dagen na ontvangst
van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door
hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant,
of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient
derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Sweet meringue een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het
product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om
de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet
verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier
van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het
modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Sweet meringue, of op andere ondubbelzinnige wijze aan
Sweet meringue kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Sweet meringue bevestigt in geval van een digitale
melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te
zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct
terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor
herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Sweet meringue
Borgercompagnie 169

9631 TG Borgercompagnie


6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling
heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft Sweet meringue de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Tenzij Sweet meringue aanbiedt het product zelf af te halen, mag Sweet meringue wachten met terugbetalen tot Sweet meringue
het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet
van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
• Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan Sweet meringue volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website
aangegeven betaalmethoden te voldoen. Sweet meringue is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden
en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn
van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn
beroep of bedrijf. Indien er door Sweet meringue een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt,
onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. Sweet meringue staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
specifiek overeengekomen, staat Sweet meringue er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een
redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Sweet meringue daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien Sweet meringue de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld,
vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande
aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen
9.1. Sweet meringue staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
specifiek overeengekomen, staat Sweet meringue er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant
binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Sweet meringue daarvan in kennis te stellen.
9.3. Indien Sweet meringue de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld,
vervangen of (deels)vergoed.
Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit)
en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Sweet meringue, dan kan hij bij Sweet meringue telefonisch, per email of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. Sweet meringue geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht,
een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan
zal Sweet meringue binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de
termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het
Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in
de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Sweet meringue jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die
Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.3. Aansprakelijkheid van Sweet meringue jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar
uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van
gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Sweet meringue jegens Klant geen
enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding
zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor
zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Sweet meringue.
11.5. De aansprakelijkheid van Sweet meringue jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Sweet meringue onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt,
stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Sweet meringue ook na die termijn in de
nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sweet meringue in staat is adequaat te reageren.
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sweet meringue meldt.
11.7. In geval van overmacht is Sweet meringue niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane
schade.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
12.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Sweet meringue totdat alle vorderingen die Sweet meringue op
Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn
betaald.
12.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan
overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of
anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of
aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is
overgegaan.
12.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als
herkenbaar eigendom van Sweet meringue te bewaren.
12.4. Sweet meringue is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper
aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
12.5. Zakelijke Klant zal Sweet meringue te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of
ter uitoefening van de rechten van Sweet meringue .
Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1. Sweet meringue verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy
statement.
Artikel 14. Slotbepalingen
14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die
mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Sweet meringue gevestigd is.
14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte
wordt gegeven.
14.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan,
mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan
gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Sweet meringue
Borgercompagnie 169
9631 TG Borgercompagnie

telefoon: 06-21180988
e-mail:sweetmeringue2019@outlook.com
KvK-nummer: 54194393
btw-nummer: NL193926714B01

Gratis verzenden bij een bestelling vanaf  25,00

Verzenden

Wij verzenden uw bestelling met de pakket post van DHL onze producten zijn erg kwetsbaar en daardoor niet geschikt voor brievenbuspost. Per pakket € 6,95

© 2019 - 2024 Sweetmeringue | sitemap | rss